+45 89 34 35 36

Lever I sammen uden at være gift med hinanden, arver I ikke hinanden automatisk – uanset hvor længe I har boet sammen, uanset om I har fælles økonomi og ejer aktiver i fællesskab og uanset om I har fælles børn.

Der er kun en omstændighed, der kan sikre, at I arver hinanden, og det er et testamente. 

Ugifte uden børn

Såfremt I ikke opretter testamente, og I ikke efterlader jer børn, vil det være den afdødes forældre (hvis de ikke lever, så afdødes søskende) der arver afdødes aktiver. Et arveafkald fra afdødes familie bevirker ikke, at arven går til samleveren. Familien kan heller ikke, uden store skattemæssige konsekvenser, forære arven videre til den af jer, der måtte blive længstlevende.

Hvis I ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente. Så længe I ikke har børn, kan I bestemme, at hele formuen efter den af der jer måtte blive førstafdøde, skal tilfalde den anden. 

Ugifte samlevende med børn, enten fælles børn eller børn fra tidligere forhold.

Såfremt I har børn, enten fælles børn eller børn fra et tidligere forhold, og I ikke har oprettet et testamente, vil det være afdødes børn, der arver alt, hvad der falder i arv efter afdøde.

Børnene skal have deres arv udlagt kontant, det vil sige, at børnene fx ikke kan arve afdødes halvdel af huset eller bilen. Hvis man som længstlevende ønsker at beholde et aktiv, som man ejede sammen med afdøde fx huset, må den længstlevende købe aktivet fra dødsboet og på den måde betale børnene deres arv kontant.

Hvis børnene arver mere end kr.  75.000,00, skal arven anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil barnet bliver 18 år. Dette er ensbetydende med, at hverken den længstlevende af jer eller børnene kan disponere over arven.

Et arveafkald fra børnene bevirker ikke, at arven går til den længstlevende af jer. Børnene kan heller ikke uden store skattemæssige konsekvenser forære arven videre, til den af jer der måtte blive længstlevende, heller ikke selvom børnene er myndige.

Hvis I ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente.

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år eller har fælles børn og i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab, er det muligt at oprette et udvidet samlivstestamente.

Med et udvidet samlivstestamente kan I sikre, at længstlevende arver 7/8 af det, som falder i arv efter førstafdøde.

 - 22,7 KB

Længstlevendes egen formue indgår ikke i opgørelse af, hvad der falder i arv efter førstafdøde.

I testamentet vil I endvidere skulle tage stilling til, hvorledes arven skal fordeles, når længstlevende er gået bort, herunder fordelingen mellem jeres børn. Dette er særligt relevant, hvis en af jer eller I begge har børn fra tidligere forhold.

Det er muligt at bestemme i testamentet, at børnenes arv skal være særeje. Således at jeres børn ikke skal dele den arv, som de har modtaget fra jer, med deres ægtefælle, i tilfælde af at de skal skilles efter jeres død.

Det er ligeledes muligt at indføje bestemmelser om, at den arv jeres børn modtager fra jer skal båndlægges.